AXLEGE | Upadłość i restrukturyzacja
phone button

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Najprościej mówiąc upadłość konsumencka to wyjątkowa szansa na oddłużanie osoby prywatnej tj. nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jest ona obecnie jedynym legalnym sposobem na wyjście dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, w której utracił już możliwość spłaty swoich zobowiązań.

Skorzystanie z upadłości pozwala na nowy start bez obciążeń finansowych, wynikających z niewypłacalności, ponieważ skutkiem upadłości konsumenckiej z założenia jest umorzenie nawet całości posiadanego zadłużenia – bez konieczności jego całkowitej spłaty.
Na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zyskują wszyscy dłużnicy, których stan zadłużenia jest wyższy, niż wartość posiadanego majątku.
Ogłoszenie upadłości jest możliwe także wobec osób nieposiadających żadnego majątku, a nawet stałych dochodów.
Upadłość konsumencka prowadzi także do zawieszenia, a w konsekwencji, do umorzenia egzekucji komorniczych.

Należy pamiętać, że instytucja upadłości konsumenckiej w polskim porządku prawnym, w tak przyjaznej formule, funkcjonuje stosunkowo niedawno. Pozwala ona konsumentom dokonać nawet całkowitego oddłużenia. niezależnie od ilości wierzycieli i wysokości zadłużenia, najprawdopodobniej to jedyna szansa na dokonanie tej czynności na niespotykanie korzystnych dla dłużnika warunkach.

Warto też wspomnieć, że upadły może wnioskować o przydzielenie mu kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, w wypadku kiedy lokal w którym zamieszkuje wchodzi w skład masy upadłości i przeznaczony jest do zbycia w celu zaspokojenia wierzycieli. Kwotę tę może otrzymać na czynsz w wymiarze od 12 do 24 miesięcy.

ETAPY POSTĘPOWANIA O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ:

1. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

 1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  • Wniosek jest najważniejszym elementem, gdyż stanowi pierwszy krok do oddłużenia. Często udaje się, ogłosić upadłość już na skutek złożenia prawidłowo opracowanego wniosku – bez przeprowadzania rozprawy, a tym samym można uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie. Warto więc dołożyć wszelkich starań na etapie jego sporządzania. To na podstawie wniosku, sąd bada, czy dłużnik spełnił warunki konieczne do ogłoszenia upadłości, ze szczególnym uwzględnieniem niewypłacalności i jej niezawinionego charakteru.
  • Uwaga! Na etapie sporządzania wniosku należy ujawnić wszystkich wierzycieli wraz z kwotami zadłużenia i terminami zapłaty. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje nieumorzeniem tej części zadłużenia.
 2. Sąd w postanowieniu ogłasza upadłość dłużnika - upadłego lub oddala wniosek czym kończy postępowanie.

2. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE (PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI)

 1. Sąd tym samym postanowieniem, w którym ogłasza upadłość dłużnika, wyznacza sędziego komisarza i syndyka, którzy czuwają nad prowadzeniem dalszego postępowania.
  • W toku postępowania dokonuje się określenia składu i wartości masy upadłości (majątku upadłego i jego dochodów), ustalenia listy wierzytelności (długów upadłego), spieniężenia majątku upadłego (jeżeli taki posiada) oraz podziału kwoty uzyskanej na skutek sprzedaży aktywów upadłego między wierzycieli.
  • Jeżeli dłużnik nie posiada żadnego majątku, to likwidacji nie przeprowadza się, następuje jedynie zatwierdzenie listy wierzytelności.
  • Uwaga! Jeżeli po przeprowadzeniu w/w czynności pozostają jeszcze niespłacone długi, a upadły posiada stałe dochody pozwalające za zaspokojenie choćby części swoich zobowiązań, ustalany jest Plan Spłaty Wierzycieli, od wykonania którego zależy los dalszego postępowania.
 2. Sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

3. PLAN SPŁATY WIERZYCIELI

 1. Sąd z urzędu może wydać postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli, po zakończeniu postępowania upadłościowego.
  • Plan Spłaty Wierzycieli ustalony zostaje w sytuacji, kiedy po spieniężeniu masy upadłościowej (majątku upadłego) nadal pozostają niezaspokojone długi.
  • Sąd biorąc pod uwagę zarówno możliwości zarobkowe upadłego, jego sytuację osobistą np. osoby pozostające na jego utrzymaniu, oraz wysokość zadłużenia ustala kwotę, jaką upadły przekazywał będzie na poczet długu.
  • Plan Spłaty to dobrowolna i regularna, ratalna spłata wierzycieli (jedynie częściowa) przez okres 36 miesięcy.
  • Sąd określa także, jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu Planu, zostanie umorzona (oddłużenie).
  • Powołanie syndyka wygasa z mocy prawa – nadzór nad wykonywaniem Planu należy do wierzycieli i sądu
  • Uwaga! Rzetelne wywiązanie się z ustalonego Planu Spłat daje upadłemu gwarancję umorzenia pozostałych zobowiązań
  • Jeżeli sytuacja majątkowa i osobista upadłego pogorszy się w trakcie realizacji planu spłaty np. na skutek niezawinionej utraty pracy, choroby – sąd może bez dalszych spłat umorzyć cały dług
 2. Sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli i pomija ten, etap jeżeli osobista sytuacja upadłego, w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat. Oddłużenie następuje zatem bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz wierzycieli w ramach takiego Planu.

4. KOŃCOWE ODDŁUŻENIE

 1. Sąd postanowieniem o umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (niezaspokojonych) zobowiązań, umarza kwotę określoną w postanowieniu o Planie spłaty wierzycieli. W tym momencie następuje faktyczne oddłużenie upadłego.
 2. W toku postępowania upadłościowego sąd w trzech wypadkach jest zobowiązany do wydania postanowienia o oddłużeniu:
  • po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego,
  • po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, gdy sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli, ponieważ osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach Planu.
  • po uchyleniu Planu Spłaty Wierzycieli, jeżeli upadły trwale utracił możliwość wykonywania Planu na skutek okoliczności niezależnych od niego

RESLEGAL

adres
ul. Grunwaldzka 22/3
35 – 068 Rzeszów

telefon
781 827 019

email
upadlosc@reslegal.pl