AXLEGE | Upadłość i restrukturyzacja
phone button

CZY SPEŁNIASZ WARUNKI DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

 • Upadłość konsumencka, to rozwiązanie z którego może skorzystać każda osoba fizyczna, w odniesieniu do której nie istnieje obowiązek ogłoszenia upadłości firmowej. Oznacza to, że wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej (firmy). Weryfikacji podlegać będzie okoliczność wpisu lub jego braku do rejestru przedsiębiorców (CEIDG/KRS).
 • Były przedsiębiorca może składać wniosek o upadłość konsumencką pod warunkiem, że jego długi nie są wynikiem prowadzonej wcześniej działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG będzie skutkowało obowiązkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.
 • Drugą grupą osób wykluczonych z możliwości skorzystania z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej są wspólnicy spółek osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółki partnerskiej. Zdolność do ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych dotyczących przedsiębiorstw, przysługuje im do roku od dnia wykreślenia z odpowiedniego rejestru.
  Natomiast posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy też posiadanie akcji nie stanowi przeszkody w upadłości konsumenckiej.
 • Znowelizowane przepisy pozwalają skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej także rolnikom.
 • Ubiegając się o ogłoszenie upadłości osoby prywatnej musimy posiadać status konsumenta, czyli upraszczając nie jest właścicielem firmy jednoosobowej, spółki, ani nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej (komplementariusz) i nie może być członkiem organów w spółkach kapitałowych.
 • Kluczową przesłanką określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej, jest niewypłacalność, czyli stan w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemanie ustawowe wskazuje, że niewypłacalność istnieje, jeżeli zadłużenie nie jest regulowane przez minimum 3 miesiące.
 • Byłym przedsiębiorcom postawiono dodatkowy warunek dopuszczający ich do skorzystania z upadłości konsumenckiej. Jeżeli były przedsiębiorca, w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, znalazł się w sytuacji niewypłacalności wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej i nie złożył wniosku o upadłość przedsiębiorcy lub złożył go z przekroczeniem terminu ustawowego, sąd co do zasady oddali wniosek o upadłość konsumencką byłego przedsiębiorcy. Oczywiście sąd nawet w przypadku niezłożenia wniosku o upadłość firmy, może jednak ogłosić upadłość, a to ze względów słuszności lub humanitaryzmu. Należy podkreślić, że istotą sprawy nie jest wynik poprzedniego postępowania, a samo jego wszczęcie na wniosek ówczesnego przedsiębiorcy.
 • W okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik nie może dopuścić się czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęściej taką czynność stanowi darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich, celem uniknięcia utraty dorobku życia. W ten sposób sąd bada tzw. moralność płatniczą dłużnika.
 • Oddłużenie w upadłości konsumenckiej może nastąpić raz w ciągu 10 lat, chyba że dłużnik dochował należytej staranności a i tak znowu doszło do jego niezawinionej niewypłacalności, bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • Spełnienie wskazanych kryteriów, daje solidne podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co więcej, jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, a upadły wykazując nienaganną postawę wywiąże się ze swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, uzyska pewność nawet całkowitego ODDŁUŻENIA.

RESLEGAL

adres
ul. Grunwaldzka 22/3
35 – 068 Rzeszów

telefon
781 827 019

email
upadlosc@reslegal.pl