AXLEGE | Upadłość i restrukturyzacja
phone button

CZY SPEŁNIASZ WARUNKI DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

 • Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, której upadłości nie można ogłosić na zasadach ogólnych dotyczących przedsiębiorstw. Oznacza to, że nie może ona prowadzić działalności gospodarczej. Weryfikacji podlegać będzie okoliczność wpisu lub jego braku do rejestru przedsiębiorców (CEIDG/KRS).
 • Uwaga były przedsiębiorca również może składać wniosek o upadłość konsumencką, nawet jeśli jego długi są wynikiem prowadzonej wcześniej działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG będzie skutkowało obowiązkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.
 • Drugą grupą osób wykluczonych z możliwości skorzystania z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej są wspólnicy spółek osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółki partnerskiej. Zdolność do ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych dotyczących przedsiębiorstw, przysługuje im od dnia wykreślenia z odpowiedniego rejestru.
 • Natomiast posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy też posiadanie akcji nie stanowi przeszkody w upadłości konsumenckiej. Jest jedynie składnikiem majątku i będzie stanowiło część masy upadłościowej. Dane te należy bezwzględnie wykazać we wniosku o ogłoszenie upadłości.
 • Znowelizowane przepisy pozwalają skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej także rolnikom.
 • Od 2020 roku byli przedsiębiorcy, nawet jeśli nie zrealizowali terminowo obowiązku złożenia wniosku o upadłość działalności gospodarczej, nie będą z tego powodu wykluczeni z upadłości konsumenckiej, co w przeszłości stanowiło istotną przeszkodę w skutecznym oddłużeniu wielu osób.
 • Reasumując ubiegając się o ogłoszenie upadłości osoby prywatnej musimy posiadać status konsumenta.
 • Kluczową przesłanką określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli stan w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
 • Dłużnik niewypłacalny nie mógł jednak doprowadzić do swojej niewypłacalności, ani zwiększyć jej stopnia w sposób celowy, w szczególności poprzez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.
 • Drugą sytuacją, w której Sąd może wydać Postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli może być spowodowane faktem, iż w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.
 • Ustawodawca pozostawił jednak Sądowi możliwość nawet wtedy ustalić plan spłaty wobec wierzycieli  lub zdecydować o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub też  o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,  jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • Celowe działanie dłużnika zdarza się rzadko, stąd określone zostało jako podstawowa przesłanka do zakończenia postępowania upadłościowego.
 • Natomiast rażące niedbalstwo, czyli niedochowanie elementarnych i podstawowych dla przeciętnego człowieka standardów zachowania w zakresie zaciągania zobowiązań i zarządzania swoimi finansami, nie będzie już przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli  zostanie ustalony na okres od trzydziestu sześciu miesięcy do maksymalnie osiemdziesiąt czterech miesięcy.
 • W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik nie może dopuścić się czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. Najczęściej taką czynność stanowi darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia utraty dorobku życia. W ten sposób sąd bada tzw. moralność płatniczą dłużnika.
 • Oddłużenie w upadłości konsumenckiej może nastąpić raz w ciągu 10 lat, chyba że dłużnik dochował należytej staranności a i tak znowu doszło do jego niezawinionej niewypłacalności, bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • Spełnienie wskazanych kryteriów, daje solidne podstawy do  ogłoszenia upadłości konsumenckiej.  Co więcej, jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, a upadły wykazując nienaganną postawę wywiąże się ze swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, uzyska pewność całkowitego ODDŁUŻENIA.

RESLEGAL

adres
ul. Kopisto 11/7
35-315 Rzeszów

telefon
781 827 019

email
upadlosc@reslegal.pl