AXLEGE | Upadłość i restrukturyzacja
phone button

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA STAJE SIĘ ŁATWIEJSZA DO ZROZUMIENIA, JEŻELI ODPOWIEMY NA KILKA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PYTAŃ

1. CZY UMORZENIU W RAMACH UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ PODLEGAJĄ WSZYSTKIE DŁUGI?

Niestety nie. Ustawa wskazuje kategorie zobowiązań, które ze względu na swój charakter snie mogą być umorzone. Są to:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

2. NIE POSIADAM ŻADNEGO MAJĄTKU I NIE JESTEM W STANIE SPŁACAĆ WIERZYCIELI, CZY MOŻLIWE JEST ODDŁUŻENIE?

Brak majątku czy nawet stałych dochodów nie stanowi dziś żadnego problemu. W obecnym stanie prawnym obowiązek posiadania majątku dotyczy jedynie przedsiębiorców. Stawia to dłużnika nawet w korzystniejszym położeniu, gdyż sąd ma możliwość dokonać oddłużenia w upadłości konsumenckiej bez ustalania Planu Spłaty Wierzycieli, jeżeli uzna iż nie jest on w stanie dokonywać jakiejkolwiek spłaty swoich zobowiązań. Warto też wspomnieć że jeśli wobec konsumenta oddalono wniosek o upadłość na podstawie braku majątku, który pokryłby koszty postępowania upadłościowego to można śmiało taki wniosek ponowić. Brak majątku stanowił jedną z najczęstszych przyczyn oddalenia wniosku.

3. MAM TYLKO KREDYT MIESZKANIOWY, CZY MOGĘ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Tak, nawet posiadając tylko jednego wierzyciela można ogłosić upadłość konsumencką. Ważne aby dłużnik był wstanie niezawinionej niewypłacalności. Niestety w przypadku kredytów hipotecznych musimy liczyć się z utratą mieszkania czy domu obciążonego hipoteką.

4. TOCZY SIĘ WOBEC MNIE EGZEKUCJA KOMORNICZA, CZY JEST TO PRZESZKODĄ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Nie. Bardzo ważne jest, iż z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie działania komornika podlegają wstrzymaniu. Komornik po ogłoszeniu upadłości przekazuje syndykowi cały majątek, którego nie zdążył spieniężyć oraz ewentualne środki, których nie zdążył przekazać wierzycielom. Spłata na podstawie ustalonego Planu spłat wierzycieli pozwala przede wszystkim uniknąć konsekwencji egzekucji komorniczej i związanych z nią stresu oraz dodatkowych kosztów.

5. CO STANIE SIĘ Z MAJĄTKIEM MAŁŻONKA I NASZYM MAJĄTKIEM WSPÓLNYM, JEŻELI JEDNO Z NAS OGŁOSI UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

W sytuacji gdy jeden z małżonków ogłasza upadłość konsumencką, majątek wspólny wchodzi w całości do masy upadłości i będzie sprzedany na pokrycie długów. Także majątek osobisty małżonka, który ogłosił upadłość wchodzi w skład masy upadłości i będzie spieniężony na poczet spłaty zobowiązań. Natomiast majątek należący wyłącznie do drugiego małżonka pozostaje nietknięty.
Ogłoszenie upadłości anuluje też niejako skutki:

  • ustanowienia rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu,
  • wystąpienia rozdzielności majątkowej z mocy prawa w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej bądź ograniczenie wspólności majątkowej poprzez umowę majątkową,

chyba że postępowania skutkujące powyższymi skutkami zostały rozpoczęte co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jednocześnie należy wspomnieć że Sąd ogłaszając upadłość konsumencką jednego tylko małżonka z urzędu znosi wspólność majątkową małżonków.

6. KIEDY MOGĘ ZACZĄĆ „NORMALNIE” ZARABIAĆ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od sytuacji w jakiej znajduje się upadły, gdyż jeśli posiada on stałą pracę to po dokonaniu czynności związanych z ustaleniem masy upadłości i spieniężeniu majątku, prawdopodobnie ustalony zostanie także plan spłaty wierzycieli. Jest on kluczowym elementem, gdyż to od niego zależy ile z naszych zarobków będziemy musieli przekazywać na rzecz spłaty długów. Ale pamiętajmy, że raz ustalone kwoty nie mogą wzrosnąć nawet jeśli nasze zarobki znacząco się poprawią w wyniku podjętej działalności gospodarczej, awansu w pracy czy podwyżki.

W sytuacji kiedy upadły nie posiada majątku i pracy a jego osobista sytuacja w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach Planu Spłat Wierzycieli. Sąd umarza jego niespłacone zobowiązania i od tego momentu upadły może podjąć pracę.

7. CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ WSPÓLNY WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ MAŁŻONKÓW?

Nie. Należy sporządzić i wnieść do sądu dwa osobne wnioski dla każdego z małżonków. Można natomiast, zaznaczyć fakt istnienia podobnego postępowania w sprawie małżonka wraz z prośbą o połączenie obu spraw. Sąd z reguły łączy takie postępowania co upraszcza i przyspiesza cały proces ogłoszenia upadłości.

8. CZY UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA SIĘ OPŁACA?

Odpowiedź na tak postawione pytanie zawsze poprzedzona powinna być rzetelną analizą sytuacji finansowej dłużnika.  Musimy wziąć pod uwagę wysokość jego zadłużenia oraz wielkość jego majątku. Dodatkowo ewentualną możliwość obsługi tych zobowiązań w przyszłości oraz czas jaki potrzebny jest do ich uregulowania. Jeżeli dłużnik spieniężyłby swój majątek to czy uzyskana w ten sposób kwota zaspokoi wierzycieli? Ile czasu zajmie mu ewentualna spłata pozostałego zadłużenia i czy będzie on w stanie jej dokonać.

Reasumując jeżeli wartość długów jest większa niż wartość majątku dłużnika a czas w jakim nastąpiłaby spłata wymagalnych zobowiązań jest dłuższy niż założone w postępowaniu upadłościowym 36 miesięcy to możemy mówić o opłacalności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

9. JAK DŁUGO TRWA PODSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE?

Z naszego doświadczenia wynika, iż rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości zajmuje średnio dwa miesiące. Jednak czas ten różni się znacząco w przypadku różnych sądów. Natomiast właściwe postępowanie upadłościowe, które rozpoczyna się dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika oraz sprawności syndyka. Może ono trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Zasadniczo zmiany wprowadzone w marcu 2020 r. upraszczają procedurę zgłaszania wierzytelności, co powinno wpłynąć na czas trwania czynności syndyka, przyśpieszając postępowanie.

10. CZY UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA MOŻE ZOSTAĆ OGŁOSZONA JEDYNIE W STOSUNKU DO CZĘŚCI ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH NIE JESTEM W STANIE REGULOWAĆ?

Nie. Upadłość konsumencka obejmuje zarówno cały majątek dłużnika jak i wszystkie jego zobowiązania. Nie ma możliwości swobodnego rozporządzania długiem. Należy też pamiętać o rzetelnym sporządzeniu listy wierzytelności gdyż zobowiązania, które się tam nie znajdą nie będą podlegały umorzeniu.

RESLEGAL

adres
ul. Kopisto 11/7
35-315 Rzeszów

telefon
781 827 019

email
upadlosc@reslegal.pl